Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση, με επιλογή, έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της αριθμ. 2901.1/51453/2022/18-7-2022 κοινής απόφασης-προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 48/22-7-2022 τ.ΑΣΕΠ και ΑΔΑ : 6Λ1Ε4653ΠΩ-ΝΡ6), για την πλήρωση, με επιλογή, έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών για τον περιορισμό διασποράς του COVID-19, η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα από τη σχετική προκήρυξη δικαιολογητικά θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00 ́-14.00 ́ (γραφείο 202, 2ος όροφος) είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) κατά τα προβλεπόμενα για την ταχυδρομική αποστολή στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ της ως άνω προκήρυξης.

Η παρούσα αναρτήθηκε την 06/9/2022 στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς) και στους διαδικτυακούς
τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr).

Share: