Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 έως και Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της αριθμ. 2901.1/ 44365/2022/22-6-2022 κοινής απόφασης-προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 38/28-6-2022 τ.ΑΣΕΠ και ΑΔΑ : ΩΖ6Ε4653ΠΩ-Ψ39), για την πλήρωση, με διαγωνισμό, εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών - Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Πειραιά από 10-10-2022.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών για τον περιορισμό διασποράς του COVID-19, η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα από τη σχετική προκήρυξη δικαιολογητικά θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄-14.00΄ (γραφείο 202, 2ος όροφος) είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) κατά τα προβλεπόμενα για την ταχυδρομική αποστολή στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ της ως άνω προκήρυξης.

Η παρούσα αναρτήθηκε την 21-7-2022 στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς) και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr ).

Share: