Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης

Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα», συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00 € (άνευ ΦΠΑ)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα», συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.), που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/84622/2020/17-12-2020 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης και παρατάθηκε με την από 11-01-2021 Ανακοίνωση Παράτασης, στο διαδικτυακό τόπο του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του YNANΠ (www.ynanp.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 • «Marcelli/Stemarnautica»
 • «ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε.Π.Ε»
 • «DRAGO BOATS AE»
 • «INTERSO Support Services Ltd»
 • «Electropneumatic S.A.»
 • «Tuco Group Aps»
 • «B-Shiver Srl (Novamarine)»
 • «MED SPA»
 • «SILLINGER»
 • «NORDIC STAR CONSULTANTS S.R.O.»
 • «Chantier Naval Couach»
 • «EO Workboats BV»
 • «NEW MADERA RIBS Α.Ε.»
 • «MOTOCRAFT Α.Ε.»
 • «Viking Life Saving Equipment Hellas Α.Ε.»
 • «RAFNAR Hellas P.C.»
 • «blue spirit»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα τα επισυναπτόμενα έντυπα δημόσιας διαβούλευσης / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικά, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_«INTERSO Support Services Ltd»
 • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_«Tuco Group Aps»
 • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_«Marcelli/Stemarnautica»
 • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_«NORDIC STAR CONSULTANTS S.R.O.»
 • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_«MED SPA»
 • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_«DRAGO BOATS AE»
Share: