Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων - Κύρωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ορθή Επανάληψη)

Κυρώθηκαν από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και δημοσιεύθηκαν σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις:

υ.α. με αρίθ.: 2242.5-1.5/ 51894/ 2023/17-07-2023 «Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, ετών 2023-2024» (Β΄4621),

υ.α. με αρίθ.: 2242.5-2/ 51903/ 2023/17-07-2023 «Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, ετών 2023-2024» (Β΄4620),

υ.α. με αρίθ.: 2242.5-6/51895/ 2023/17-07-2023 «Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, ετών 2023-2024» (Β΄4631),

υ.α. με αρίθ.: 2242.5-7/51901/ 2023/17-07-2023 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, ετών 2023-2024» (Β΄4619).

Σημειώνεται ότι το κείμενο των ΣΣΝΕ καταρτίζεται κατόπιν ελεύθερης διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων (Εφοπλιστικές Ενώσεις και Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία) , χωρίς την παρέμβαση της Διοίκησης, η οποία ενθαρρύνει τον κοινωνικό διάλογο με σκοπό την ενίσχυση της εργασιακής ειρήνης στις θαλάσσιες μεταφορές και ελέγχει ανωτέρω στο πλαίσιο διαδικασιών κύρωσης τους, κατά το μέρος που τυχόν αντίκεινται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ή έτερες ιδιωτικού δικαίου που διασφαλίζουν επίπεδο ευνοϊκότερης προστασίας στους ναυτικούς.

Αναφορικά με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στις νέες ΣΣΕ σημειώνεται ότι έχουν διετή διάρκεια και διαιρούνται σε δύο Μέρη:

α) Η ΣΣΕ Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίωνετών 2023-2024, η ΣΣΕ Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, ετών 2023-2024 και η ΣΣΕ Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, ετών 2023-2024,στο Μέρος Α΄ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2023, χρονικό διάστημα κατά ο οποίο οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα αμοιβές αυξάνονται κατά 6% σε σχέση με τις αντίστοιχες αποδοχές του έτους 2022, και στο Μέρος Β΄ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2024, χρονικό διάστημα κατά ο οποίο οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα αμοιβές παρουσιάζουν αύξηση κατά ποσοστό 5% σε σχέση με το Μέρος Α΄.

β) Η ΣΣΕ Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, ετών 2023-2024, στο Μέρος Α΄ με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2023 και λήξη την 31η Ιανουαρίου 2024, χρονικό διάστημα κατά ο οποίο οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα αμοιβές αυξάνονται κατά 6% σε σχέση με τις αντίστοιχες αποδοχές του έτους 2022, και στο Μέρος Β΄ με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2024 και λήξη την 31η Ιανουαρίου 2025, χρονικό διάστημα κατά ο οποίο οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα αμοιβές παρουσιάζουν αύξηση κατά ποσοστό 5% σε σχέση με το Μέρος Α΄.

Ειδικότερα για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, ετών 2023-2024, και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 της καθορίζεται πλέον ότι από 01/11/2023 και εφεξής, ο χρόνος διακοπής κατά τη διάρκεια του συνεχούς οκταώρου εργασίας ορίζεται στα 60 λεπτά για τα πλοία πορθμεία που εκτελούν πλόες μεταξύ της νήσου Κέρκυρας και της Ηγουμενίτσας.

Πέραν των ανωτέρω ΣΣΕ, γνωρίζεται ότι ομοίως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η υ.α. με αρίθ.: 2242.5-5/51899/2023/17-07-2023 «Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του ν. 4926/2022, έτους 2023»(Β΄4632) η οποία συνομολογείται μεταξύ της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) και την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών (Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.Σ.)

Share: