Διακήρυξη αριθ. 11/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Πτητική εκπαίδευση τεσσάρων (04) νέων χειριστών αεροπλάνων σε ιδιωτικό πάροχο αεροπορικής εκπαίδευσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Πτητική εκπαίδευση τεσσάρων (04) νέων χειριστών αεροπλάνων σε ιδιωτικό πάροχο αεροπορικής εκπαίδευσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης ογδόντα χιλιάδων ευρώ #80.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2023, ΚΑΕ 2332, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 682/6-2-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΙΚΟ46Ψ844-ΒΔΦ).

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -244142-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17-10-2023 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 4-12-2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 8-12-2023 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4499/1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σήματα Γαλάζιο Ταμείο

Διακήρυξη Αριθ. 11/2023
Share: