Διακήρυξη αριθ. 21/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού

Προμήθεια Χερσαίων Μέσων Διαφόρων Τύπων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια Χερσαίων Μέσων Διαφόρων Τύπων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικής εκτιμώμενης αξίας έντεκα εκατομμυρίων ευρώ #11.000.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, λοιπών κρατήσεων και Φ.Π.Α. ποσοστού 24%) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ειδικότερα, η παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης αφορά την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

  1. Είδος Α: Εβδομήντα πέντε (75) Οχήματα με επίπεδη καρότσα τύπου Pick-Up, προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #4.500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, λοιπών κρατήσεων και Φ.Π.Α. ποσοστού 24%),
  2. Είδος Β: Ενενήντα (90) Περιπολικά Οχήματα τύπου SUV, προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #4.500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, λοιπών κρατήσεων και Φ.Π.Α. ποσοστού 24%), και
  3. Είδος Γ: Πενήντα (50) Συμβατικά Οχήματα ελεύθερου χρωματισμού, προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ #2.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, λοιπών κρατήσεων και Φ.Π.Α. ποσοστού 24%).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (Κωδικός εναρίθμου: 2022ΣΕ08610048, ΣΑΕ 086/1), ύψους #11.000.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 87925/14-9-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ0Ω46ΜΤΛΡ-6ΙΤ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια διακοσίων δέκα πέντε (215) χερσαίων μέσων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.», η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ.: 1698/7-9-2022 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: Ψ35Σ4653ΠΓ-ΘΓ7) και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5185122. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -174580-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10-11-2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-12-2022 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 20-12-2022 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374499 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σήματα ΕΠΑλΘ
Διακήρυξη Αριθ. 21/2022
Share: