Διενέργεια κλήρωσης

α) Παρακολούθηση-Παραλαβή Συμβάσεων προμηθειών και β) Παραλαβή Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 30.000€ άνευ Φ.Π.Α. έτους 2023-2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 17-7-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

i. του δεύτερου (2ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής «α) Παρακολούθησης Παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και β) Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 30.000€ άνευ Φ.Π.Α. έτους 2023-2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»,

ii. του αναπληρωτή δεύτερου (2ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής «α) Παρακολούθησης- Παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και β) Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 30.000€ άνευ Φ.Π.Α. έτους 2023-2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»,

τα οποία ορίστηκαν με την αριθ. πρωτ.: 2831.8-1/44578/2023/16-6-2023 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. (Τμήματος Προγραμματισμού) (ΑΔΑ: ΨΩ1Ξ4653ΠΩ-ΔΩΟ).

Share: