Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC008969410 – ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ), με την οποία προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια πλωτών επιχειρησιακών μέσων και συγκεκριμένα των κάτωθι ειδών: ΕΙΔΟΣ Α΄ : Προμήθεια δέκα (10) περιπολικών σκαφών με πετρελαιοκινητήρες (DIESEL) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον έντεκα (11), προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.500.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 10.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, 500.000,00 € ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: -135303-, ΕΙΔΟΣ Β΄ : Προμήθεια δέκα (10) περιπολικών σκαφών με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδης) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δέκα (10), προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 5.000.000,00€ (500.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 10.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, 500.000,00 € ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: -135304-, ΕΙΔΟΣ Γ΄ : Προμήθεια δύο (02) σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων - Νηοψιών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μήκους από δώδεκα (12) έως δεκατρία (13) μέτρα, με Fender κλειστής κυψελίδας και με εξωλέμβιους κινητήρες αμόλυβδης βενζίνης, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 1.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: -135305-, ΕΙΔΟΣ Δ΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών (Tender) για την κάλυψη των αναγκών των Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης 060-070-080, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 600.000,00€ (200.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: -135306-, ΕΙΔΟΣ Ε΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών διάσωσης (Fast Rescue Boat) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 450.000,00€ (150.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: -135307-, ΕΙΔΟΣ ΣΤ΄ : Προμήθεια ενός (01) ταχύπλοου σκάφους (Tender) για το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης 050, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), Συστημικός Αριθμός: -135308-, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων #12.750.000,00€#, (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων #10.500.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης), σύνολο ευρώ είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων #23.250.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής., κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. β’ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 30-9-2021 και ώρα 15:00

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών) ορίζεται η Τετάρτη, 6-10-2021 και ώρα 11:00.

Την τροποποίηση των όρων της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης σχετικά : α. με το μέγιστο χρόνο ελέγχων- δοκιμών παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή Ε.Π.Π.Ε. όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ’ Τεχνικές Προδιαγραφές για το υποέργο Α στην παρ. 9.1.6.2., για το υποέργο Β στην παρ. 9.1.6.2., για το υποέργο Γ στην παρ. 8.4.11., για το υποέργο Δ στην παρ. 8.1.6.2., για το υποέργο Ε στην παρ. 5.1.6.2. και για το υποέργο ΣΤ στην παρ. 8.1.6.2., από τριάντα (30) ημέρες σε είκοσι πέντε (25) ημέρες,

και β. της παρ. 2.2.2.1. ως ακολούθως: 2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Συγκεκριμένα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής/γραμματίου καθορίζεται στα ακόλουθα ποσά:

- Στις διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ # 255.000,00€ #, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (Α, Β, Γ, Δ, Ε, και ΣΤ).

- Στις εκατό χιλιάδες ευρώ # 100.000,00€ #, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το είδος Α.

- Στις εκατό χιλιάδες ευρώ # 100.000,00€ #, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το είδος Β.

- Στις τριάντα χιλιάδες ευρώ # 30.000,00€ #, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το είδος Γ.

- Στις είκοσι μια χιλιάδες ευρώ # 21.000,00€ #, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για τα είδη Δ και Ε.

Στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ # 4.000,00€ #, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το είδος ΣΤ.

Share: