Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

Restrictive measures in view of Russia’s actions destabilizing the situation in Ukraine

Από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1214 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2023 αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Απαγόρευση πρόσβασης σε λιμένες της Ε.Ε. πλοίων που δεν έχουν κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα την μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που πραγματοποιείται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εντός 12 ναυτικών μιλίων από την γραμμή βάσης των ακτών του εν λόγω κράτους μέλους.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση σκάφους που χρήζει συνδρομής και αναζητεί καταφύγιο ή ζητεί ελλιμενισμό έκτακτης ανάγκης για λόγους θαλάσσιας ασφάλειας ή για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Επίσης κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφος να καταπλεύσει σε λιμένα ή σε δεξαμενή ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.

- Απαγορεύεται, από τις 24 Ιουλίου 2023, η παροχή πρόσβασης σε λιμένες και δεξαμενές ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης από οποιοδήποτε σκάφος προβαίνει σε μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς λιμένες ή δεξαμενές ανύψωσης κράτους μέλους, εάν η αρμόδια αρχή έχει εύλογες υπόνοιες ότι το σκάφος παραβαίνει τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιγ παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 3ιδ παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση σκάφους που χρήζει συνδρομής και αναζητεί καταφύγιο ή ζητεί ελλιμενισμό έκτακτης ανάγκης για λόγους θαλάσσιας ασφάλειας ή για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Επίσης κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφος να καταπλεύσει σε λιμένα ή σε δεξαμενή ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.

- Απαγορεύεται, από τις 24 Ιουλίου 2023, η παροχή πρόσβασης σε λιμένες και δεξαμενές ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης από οποιοδήποτε σκάφος για το οποίο η αρμόδια αρχή έχει εύλογες υπόνοιες ότι προβαίνει σε παράνομες παρεμβολές στο σύστημά του αυτόματης αναγνώρισης σκαφών, το θέτει εκτός λειτουργίας ή άλλως το αδρανοποιεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς λιμένες ή κλεισιάδες κράτους μέλους, κατά παράβαση του κανονισμού V/19 σημείο 2.4 της SOLAS κατά τη μεταφορά αργού πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων υποκείμενων στις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιγ παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 3ιδ παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση σκάφους που χρήζει συνδρομής και αναζητεί καταφύγιο ή ζητεί ελλιμενισμό έκτακτης ανάγκης για λόγους θαλάσσιας ασφάλειας ή για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Επίσης κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφος να καταπλεύσει σε λιμένα ή σε δεξαμενή ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ναυτικοί πράκτορες ή/και πλοίαρχοι πλοίων τα οποία πρόκειται πραγματοποιήσουν μεταφόρτωση (STS), εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή σε θαλάσσια περιοχή εντός 12 ν.μ. από τις γραμμές βάσης της ελληνικής ακτογραμμής, οφείλουν όπως υποβάλλουν προς αρμόδια Λιμενική Αρχή, κοινοποιώντας προς ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΑΠΘΑΣ Β' (dapthas.b@hcg.gr) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σχετικό υπόδειγμα αναφοράς.

As from Monday 24 of July 2023, in accordance with Council Regulation (EU) 2023/1214 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilizing the situation in Ukraine, the following measures apply:

- Access to ports of EU Member States shall not granted access by competent authority if a vessel does not notify the competent authority at least 48 hours in advance about a ship-to-ship transfer occurring within the Exclusive Economic Zone of a Member State or within 12 nautical miles from the baseline of that Member State’s coast.

Refusal of access to ports of EU Member States, shall not apply in the case of a vessel in need of assistance seeking a place of refuge, of an emergency port call for reasons of maritime safety, or for saving life at sea. Also and by way of derogation, the competent authorities may authorize a vessel to access a port or lock in the territory of the Union, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that such access is necessary for humanitarian purposes.

- It shall be prohibited, as of 24 July 2023, to provide access to ports and locks in the territory of the Union, by any vessel performing ship-to-ship transfers, at any point of the voyage to a Member State’s ports or locks, if the competent authority has reasonable cause to suspect that the vessel is in breach of the prohibitions set out in Article 3m(1) and (2) and Article 3n(1) and (4) of Regulation (EU) No 833/2014, as amended.

This prohibition shall not apply in the case of a vessel in need of assistance seeking a place of refuge, of an emergency port call for reasons of maritime safety, or for saving life at sea. Also and by way of derogation, the competent authorities may authorize a vessel to access a port or lock in the territory of the Union, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that such access is necessary for humanitarian purposes.

- It shall be prohibited, as of 24 July 2023, to provide access to ports and locks in the territory of the Union by any vessel which the competent authority has reasonable cause to suspect of illegally interfering with, switching off or otherwise disabling its shipborne automatic identification system at any point of the voyage to a Member State’s ports or locks, in breach of SOLAS Regulation V/19, point 2.4, when transporting crude oil or petroleum products subject to the prohibitions set out in Article 3m(1) and (2) and Article 3n(1) and (4) of Regulation (EU) No 833/2014, as amended.

This prohibition shall not apply in the case of a vessel in need of assistance seeking a place of refuge, of an emergency port call for reasons of maritime safety, or for saving life at sea. Also and by way of derogation, the competent authorities may authorize a vessel to access a port or lock in the territory of the Union, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that such access is necessary for humanitarian purposes.

Shipping agents and/or masters of vessels that are planning to conduct ship-to-ship (STS) transfer, within the exclusive economic zone or in a maritime area within 12 nautical miles from the baselines of the Greek coastline, must submit to the competent Port Authority, notifying Ministry of Maritime Affairs & Insular Policy/Hellenic Coast Guard/Security & Sea Borders Protection Directorate (email: dapthas.b@hcg.gr) a completed and signed relevant reference form.

Share: