Προκήρυξη αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Εξυπηρέτηση δρομολογιακής γραμμής με σύναψη σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για χρονικό διάστημα από 01/11/2021 έως 31/10/2022 για σύμβαση ισχύος ενός (01) έτους ή έως 31/10/2023 για σύμβαση διετούς ισχύος.

Ανοικτός, δημόσιος, διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) για το χρονικό διάστημα από 01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για σύμβαση ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις σύμβαση διετούς διάρκειας.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιτροπής.
  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, και ΙΙI της παρούσας.
  Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

 2. Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από τις αρμόδιες προς τούτο Επιτροπές, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

 3. Η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΣΑΕ 150 (Κωδικός Έργου:2019ΣΕ15000003) «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Ακτοπλοϊκών Δρομολογιακών Γραμμών». Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 31/10/2022, κυμαίνεται από 415.162,80 ευρώ μέχρι 560.469,78 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και από 514.801,87 ευρώ μέχρι 694.982,53 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

 4. Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60600000.
  Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10/08/2021.
  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 10/08/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009057945).
  Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.hcg.gr στην ενότητα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», στις 10/08/2021.
ΔΘΣ
Share: