Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια Συστήματος Ασφάλειας – Παρακολούθησης και Καταγραφής (Closed Circuit Television - CCTV) και την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, προς κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας.

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Συστήματος Ασφάλειας – Παρακολούθησης και Καταγραφής (Closed Circuit Television - CCTV) και την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, προς κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #2.338,40€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων), το οποίο επιμερίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα της Παραγράφου II, του Τεύχους Τεχνικών Απαιτήσεων.

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. Ελευσίνας/Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας/ Γρ. Π.ΘΑ.Π. στο εξής τηλέφωνο : 210 5565597, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια Συστήματος Ασφάλειας – Παρακολούθησης και Καταγραφής (Closed Circuit Television - CCTV) και την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, προς κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης Ελευσίνας», μέχρι και την 23–12–2021 και ώρα 15:30΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Τμήμα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, οδός Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. : 192 00, Ελευσίνα, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
Share: