Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια σαράντα δυο (42) καθισμάτων εργασίας

1. To Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ #6.830,00 # (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. 24%).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 4512721  (Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Βενετικάκη Δέσποινα), 2132147614 (Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Παπαποστόλου Ευαγγελία), προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου, μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς -  Β΄ κτίριο, Υπόψη  Γραφείου Απογραφής, Ανθ/ρχου Λ.Σ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε., σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

Λιμεναρχείο Πειραιά Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ
Share: