Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια ελαστικού περιμετρικού ζωναριού για ανάγκες του ΠΛΣ-420 Κ.Λ. Πειραιά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των οκτώ χιλιάδων Ευρώ #8.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.).
  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικού περιμετρικού ζωναριού για ανάγκες του ΠΛΣ-420 Κ.Λ. Πειραιά.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των οκτώ χιλιάδων Ευρώ #8.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. Πειραιά/ΤΛΑ/ΓΠΧΜ στα εξής τηλέφωνα : 2132147666 - 6936083366, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ελαστικού περιμετρικού ζωναριού για ανάγκες του ΠΛΣ-420 Κ.Λ. Πειραιά» μέχρι και την 02–07–2021 και ώρα 13:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο Π.Χ.Μ./ΠΛΣ-420 στο κτίριο του Κ.Λ. Πειραιά στην οδό Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 10, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Share: