Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού οποιασδήποτε βαθμίδας, για δύο (02) έτη, στη Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΛΑΚΩΝΙΑΣ, για την άμεση λειτουργία της νεοϊδρυθείσας με το π.δ. 11/2023 (Α΄ 19) Ακαδημίας, με έδρα την Νεάπολη του Δήμου Μονεμβασίας.

  2. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει αίτηση για απόσπαση, εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510, Πειραιάς), είτε αυτοπροσώπως, είτε αποστέλλοντας την αίτηση ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ddy@yna.gov.gr. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον ενδιαφερόμενο στην Ακαδημία που υπηρετεί και η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτησή του.

  3. Όλες οι ΑΕΝ καλούνται για την άμεση ενημέρωση του υπηρετούντος σε αυτές εκπαιδευτικού προσωπικού (μονίμου και επί θητεία).

  4. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στις ιστοσελίδες www.ynanp.gr και www.hcg.gr και κοινοποιείται σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, για τοιχοκόλληση σε χώρο ανάρτησης της ΑΕΝ.
ΑΕΝ
Share: