Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου / Λ/Σ Κόκκινου Πύργου

Ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης, CPV :09132100-4, για κάλυψη αναγκών του ΠΛΣ 1005 και του ΑΛΣ 2217 /Κ.Λ. Ηρακλείου / ΛΣ Κόκκινου Πύργου.

1.Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου  ανακοινώνει ότι διενεργεί διαγωνισμό  για την ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης, CPV :09132100-4, για κάλυψη αναγκών του ΠΛΣ 1005 και του ΑΛΣ 2217 /Κ.Λ. Ηρακλείου / ΛΣ Κόκκινου Πύργου.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τριών λεπτών #13.494,23€  # (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου). Ειδικότερα για το ΠΛΣ 1005 η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ #13.221,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ  βάσει ν.2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄), ενώ για το ΑΛΣ 2217 στο ποσό των  διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι τριών   λεπτών #273,23€ #, σύμφωνα με (γ) σχετική.

3. Η προμήθεια θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/12/2022, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η σχετική πίστωση. Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ,κατόπιν έκπτωσης  επί της μέσης  τιμής λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης , όπως, ( η τιμή) ορίζεται για την ημέρα παράδοσης της από το δελτίο τιμών καυσίμων που εκδίδει αρμόδια αρχή.  Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απευθείας στο ΠΛΣ 1005 στο σημείο ελλιμενισμού του εντός λιμένα  Κόκκινου Πύργου, ενώ για το ΑΛΣ 2217 στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, εντός 20 χιλιομέτρων από το οίκημα της  Λιμενικής Αρχής Κόκκινου Πύργου. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται μέσω του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α΄. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Λιμενικό Σταθμό Κόκκινου Πύργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στους τηλεφωνικούς αριθμούς : 2813406924 και 28920-52983 αντίστοιχα, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά,  σε σφραγισμένο φάκελο, επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια καυσίμων ΛΣ Κόκκινου Πύργου» καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 25/2/2022  και ώρα 10.00 στο Λιμενικό Σταθμό Κόκκινου Πύργου Ταχυδρομική Διεύθυνση :Λιμενικός Σταθμός Κόκκινου Πύργου /Κόκκινος Πύργος τ.κ. 70200, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.

Share: