Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών των πλοηγίδων Π.Υ. 47-58 Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών των πλοηγίδων Π.Υ. 047-58  Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (περίπου 10.000 λίτρα), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2023.         

Η  δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 16.510,00€  συμπεριλαμβανομένων  των νομίμων  κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2661365256 (Γρ. Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους,εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας» -Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 15/05/2023 και ώρα 13.00 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, εντός Λιμένα Κέρκυρας τ.κ.49100, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.  

Κ.Λ/Χ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Share: