Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας Πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων μέσων Β΄Λ/Τ Αγίου Κωνσταντίνου, Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης και τυχόν διερχομένων οχημάτων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έως την 31-12-2023

1. Η Λιμενική Αρχή Στυλίδας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας Πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων μέσων Β΄Λ/Τ Αγίου Κωνσταντίνου, Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης και τυχόν διερχομένων οχημάτων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έως την 31-12-2023, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η ανωτέρω (β) σχετική πίστωση.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Έντεκα Χιλιάδων Εξακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Ενενήντα Εννέα Λεπτών #11.699,99 €#. Αναλυτικότερα διατίθενται: α. Οκτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Ενενήντα Εννέα Λεπτά #8.999,99 €# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) για ΑΛΣ 3375 (Γ΄Λ/Τ ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ). β. Δύο Χιλιάδων Επτακοσίων Ευρώ #2.700,00 €# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) για ΑΛΣ 3449 (Β΄Λ/Τ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 22380-22329, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 16-02-2023 και ώρα 12:00 , στο Λιμεναρχείο Στυλίδας (Γραφείο Διαχείρισης), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-

Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Share: