Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού σταθμού Κέρκυρας

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών των πλοηγίδων Π.Υ. 047-58 Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών των πλοηγίδων Π.Υ. 047-58  Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (περίπου 6.000 λίτρα), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2021. 

Η  δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 8.400,00€  συμπεριλαμβανομένων  των νομίμων  κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2661365256 (Γρ. Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας» -Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 24/6/2021 και ώρα 13.00 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, εντός Λιμένα Κέρκυρας τ.κ.49100, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.

Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας
Share: