Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού σταθμού Βόλου

Προμήθεια καυσίμων-πετρελαίου κίνησης έτους 2024 (CPV: 09134100-8) για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού με πετρέλαιο κίνησης του Πλωτού μέσου Π.Υ. 61 Πλοηγικού Σταθμού Βόλου
  1. Ο Πλοηγικός Σταθμός Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη αναγκών με καύσιμα κίνησης για την κίνηση του Πλωτού μέσου Π.Υ. 61 Πλοηγικού Σταθμού Βόλου έτους 2024, ανακοινώνει ότι προτίθεται άμεσα να προβεί στην ανάθεση προμήθειας καυσίμων- πετρελαίου DIESEL κίνησης.

  2. Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της Πλοηγικής Υπηρεσίας Βόλου (έως 1.890 λίτρα συνολικά). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των #2.650,00€#, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων Δημοσίου και παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος 1%, απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. βάσει του άρθρ. 27 του ν. 2859/2000-Φ.Ε.Κ. 248 Α’/07-11-2000), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα οριστεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την 31-12-2024.

  3. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4421/2016 θα υποβληθούν, σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών απαιτήσεων απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο, καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (προβλέπεται για συνολικό ακαθάριστο ποσό δαπάνης >1.500,00€) και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (προβλέπεται για συνολικό ακαθάριστο ποσό δαπάνης >3.000,00€). Επιπλέον, γίνεται μνεία, ότι ο οικονομικός φορέας κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΚΥΑ (Β’ 2385) είναι υπόχρεος στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, πλην των εξαιρουμένων κατηγοριών, που μνημονεύονται στο άρθρο 2 αυτής, κατά το χρόνο εφαρμογής της.

  4. Επισημαίνεται ότι από 01/01/2024 η ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α΄44) είναι υποχρεωτική για τους οικονομικούς φορείς. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (Η.Τ.), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1041.2020000000.0007 για την Πλοηγική Υπηρεσία Βόλου), βάσει των καθοριζομένων στις (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) σχετικές. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. και στις λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (<2.500,00 €) προ Φ.Π.Α..

  5. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καυσίμων και δη πετρελαίου DIESEL κίνησης, μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το γραφείο Πλοηγικού Σταθμού Βόλου, Διεύθυνση: Κεντρικός Προβλήτας Βόλου-1ος όροφος, Τ.Κ.: 38001, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2421353819, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: volos.pilots@yna.gov.gr , προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών απαιτήσεων ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, εσώκλειστη μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών του Πλωτού μέσου Π.Υ. 61 Πλοηγικού Σταθμού Βόλου»- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 15-04-2024 και ώρα 11:30 π.μ., όπου και θα εξεταστούν, ενώπιον αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Υπηρεσίας μας στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού Βόλου.

  6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία-διευκρίνιση απαιτηθεί.
Πλοηγικός Σταθμός Βόλου
Share: