Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης δεξιού κινητήρα της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης δεξιού κινητήρα της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας.

Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται σε χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ (1.680,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, απαλλασσόμενου ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 120 του ν.4412/2016, απευθύνεται πρόσκληση στην επιλεχθείσα επιχείρηση «ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ CRUISING I.K.E.», να υποβάλει στην υπηρεσία μας προσφορά για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης δεξιού κινητήρα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν δια της παρούσης να υποβάλουν προσφορά προς την υπηρεσία μας.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσει την προσφορά του εντός σφραγισμένου φακέλου επί των οποίων θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, μέχρι και την 18-02-2022 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Πλοηγικός Σταθμός Πάτρας
Share: