Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος SERVER της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας

  1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος SERVER της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (14.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. .

  3. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο εξής τηλέφωνο: 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος SERVER της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας» μέχρι και την 15/04/2024 και ώρα 10:00 π.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: