Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης, ιματισμού και λοιπών αγαθών για την κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης, ιματισμού και λοιπών αγαθών για την κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ #37.200,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο τηλέφωνο: 210-4282929 , προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους -οι οποίες θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή- εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: "Προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης, ιματισμού και λοιπών αγαθών για την κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ", μέχρι και την Παρασκευή 29-03-2024 και ώρα 13:00 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  (ΚΕ.ΠΑΛ -Λεωφόρος Παλάσκα-Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ -Τ.Κ.: ΤΓΝ 1040), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία τους στα τηλέφωνα: 210 4282929 & 210 4121212 με τη Σχολή, προκειμένου η τελευταία προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την άδεια εισόδου τους στο Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

Σχολή Λ/Φ
Share: