Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των πλωτών και χερσαίων μέσων Λιμενικής Αρχής Ιεράπετρας έως την 31-12-2024

1. Η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των πλωτών και χερσαίων μέσων Λιμενικής Αρχής Ιεράπετρας έως την 31-12-2024 , εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η ανωτέρω (β) σχετική πίστωση.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών # 27.992,59€ # (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2842022294 , για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Ημέρα 24/02/2024 και ώρα 12:00 , στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας στην οδό ΚΥΡΒΑ 29 , σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-

Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Share: