Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου και στην προμήθεια των υλικών συντήρησης ανωτέρω κτιρίου

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου και στην προμήθεια των υλικών συντήρησης ανωτέρω κτιρίου.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ #25.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), εκ των οποίων τα δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια ένα ευρώ και σαράντα λεπτά #15.701,40€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) αφορούν προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίου και τα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά #9.298,60€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) αφορούν εργασίες συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2251040827, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τη Δευτέρα 20-11-2023 και ώρα 12:00 π.μ., στην Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, Π. Κουντουριώτου 75, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.

Λ/Χ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Share: