Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΣΟΥΓΙΑ – ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ – ΓΑΥΔΟΣ και επιστροφή»