Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών σε Υπηρεσίες του YNANΠ

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών σε Υπηρεσίες του YNANΠ με χρήση εξήντα (60) κωδικών πρόσβασης [Σαράντα (40) κωδικοί για το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και είκοσι (20) για το ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 3ο ].

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #12.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π., στα εξής τηλέφωνα : 213137 1300 – 4361 – 4362, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών σε Υπηρεσίες του YNANΠ με χρήση εξήντα (60) κωδικών πρόσβασης [Σαράντα (40) κωδικοί για το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και είκοσι (20) για το ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 3ο ]», μέχρι και την 29–5–2023 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
Share: