Τροποποίηση απόφασης καθορισμού προγράμματος διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του αριθ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένα «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»(1628 Β΄/2019),όπως ισχύει.

β. Την αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015/28-09-2015 Εγκύκλιο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΛΑ Α’.

γ. Την αριθ. 114/2015 (αριθ.πρωτ.2119.3.2/311/2015/19-06-2015) Οργανωτική Διαταγή Κεντρικού Λιμενάρχη,

όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 17/2017 (Αρ. Πρωτ. 2131.5-2/02/2017/03-02-2017) και υπ’ αριθμ.

131/2017 (Αρ. Πρωτ. 2131.5-2/10/2017/04-08-2017) Οργανωτικές Δ/γές Κεντρικού Λιμενάρχη.

δ. Την με ΩΠ 011302/02-21 Διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΛΑ Α΄.

ε. Την αριθ. Πρωτ.:2131.5-2/01/2021/02-02-2021 Απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη.

στ. Την ανάγκη για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Την αντικατάσταση της παραγράφου 2 της υπ΄ αριθ.πρωτ.:2131.5-2/01/2021/02-02-2021 Απόφασης Κ.Λ.Π., ως ακολούθως:

«Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών είναι τα δύο (02) άτομα και ο μέγιστος ορίζεται στα τριάντα δύο (32) άτομα.»

  1. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση ισχύει.
  2. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γεώργιος

Share: