Τροποποίηση όρων - Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 11/2021 επαναληπτικής Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δύο (02) κύριων μηχανών και δύο (02) μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση, κατά είκοσι τρεις (23) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 11/2021 επαναληπτική Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC009280472, ΑΔΑ: ΨΧΡ14653ΠΩ-7ΓΞ, Συστημικός Αριθμός: -139723-), με τροποποίηση των όρων αυτής, για την «Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δύο (02) κύριων μηχανών και δύο (02) μειωτήρων-αναστροφέων για τις ανάγκες της Πλοηγίδας Π.Υ. 57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης”, προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ #160.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. β του ν.4412/2016, όπως ισχύει και κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.2832.11/82720/2021/11-11-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC009545653, ΑΔΑ: 6ΦΦΥ4653ΠΩ-Β2Υ), προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, κατόπιν παροχής των διευκρινήσεων που παρατίθενται στην ανωτέρω Απόφαση, με τις οποίες επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στους όρους των παραγράφων 10.3, 11.1 και 11.2 των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Δ΄ υπόψη Διακήρυξης) και κατ’ αντιστοιχία, στις παραγράφους 6.1 και 6.2.2 του τεύχους της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Τετάρτη, 15-12-2021 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τρίτη, 21-12-2021 και ώρα 11:00.

Πλοηγικός Σταθμός Θεσσαλονίκης
Share: